Еко чистота България ЕООД

Еко Чистота България" ЕООД работи и се развива на Българския пазар от 2011година в сферата на канализационните системи и съоръжения. С професионализма си спечелихме уважението на нашите клиенти и вече седем години отговаряме на най-високите стандарти за качество, се придържаме към опазване на околната среда като прилагаме Европейските норми и непрекъснато внедряваме нови технологии. Основна дейност > Отпушване на канализации С дългогодишен опит в отпушването на битови и промишлени канализации. В тази област на дейност влизат: отводняване на шахти и мази, отпушване на канализации в къщи и апартаменти, отпушване на дъждовни и промишлени канализации. >Почистване на септични ями Септичната яма е съоръжение, което се използва за локално пречистване на отпадни битови и промишлени води там, където няма изградена централна каналлизационна мрежа или има специални изисквания към определен вид дейност. >Извозване на отпадъци Според Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опазване на околната среда строителната смет, следствие на извършени ремонти, преустройства и строежи, следва да бъде съхранявана на територията на обектите и транспортирана до специални депа за отпадъци. >Търговия с опасни и неопасни отпадъци В групата на неопасните влизат: хартия, дърво, пластмаса, гуми, електроника и електронно оборудване, стъкло и стъклени опаковки и др. а на неопасните: утайки от маслоуловителни шахти, опаковки, замърсени с опасни вещества, омаслени абсорбенти и др. >Напояване на тревни площи и градини >Доставка на вода

За контакти

гр. Варна, ПК: 9000,

0894555000

ekochistotabg@gmail.com

Еко чистота България ЕООД